Deklaracja dostępności

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pow-krasnobrod.pl/

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2020 r.

 

Dane teleadresowe 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie

Sanatoryjna 34

22-440 Krasnobród

tel./fax: 84 660 74 98

e-mail: powkrasnobrod@wp.pl

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa https://pow-krasnobrod.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 21.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny pod numer telefonu 84 660 74 98. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać wnioski zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

 

Dostępność architektoniczna

  1. Osoby niepełnosprawne przybywające do Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie powinny kierować się bramą wjazdową przy Sanatoryjnej 34. Przed bramą wjazdową umieszczona jest tablica informacyjna wskazująca kierunek dojazdu do Ośrodka.
  2. Osoby przyjeżdżające do Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie mogą korzystać z parkingu ogólnodostępnego.
  3. Do budynku prowadzi wejście główne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.
  4. Wszystkie pomieszczenia w Ośrodku dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.