W roku 2004 zostały podjęte działania na rzecz otwarcia Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie. Złożono wniosek o dotację do Urzędu Wojewódzkiego, która została przyznana w kwocie 391 000,00 z przeznaczeniem na uruchomienie działalności.

Z dniem 1 października 2005 roku utworzony został na podstawie uchwały Nr XXIII/130/2005 z dnia 25 czerwca 2005 Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Krasnobrodzie, który uzupełnił ofertę usług w sektorze Pomocy Społecznej. W drodze uchwały Nr XXV/141/2009 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 24 czerwca 2009 zmieniono nazwę Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie na Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie.

Ośrodek położony jest w Krasnobrodzie – miejscowości mającej statut uzdrowiska z dobrze rozwiniętą bazą turystyczno – rekreacyjną.
Lokalizacja sprzyja szeroko rozumianej integracji społecznej oraz korzystaniu z atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem naturalnego piękna przyrody.
Ośrodek przeznaczony jest dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w miarę ich indywidualnych możliwości.
Ma na celu podniesienie jakości życia osób, które wymagają oparcia społecznego ze względu na problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem w środowisku, a także powstrzymywanie marginalizacji społecznej. Prowadzenie działalności informacyjnej pozytywnie wpływa na wzrost akceptacji i zrozumienia osób niepełnosprawnych przez środowisko.

Ponadto Ośrodek realizuje zadania z zakresu zwiększania umiejętności interpersonalnych, rozwijania poprzez udział w różnych formach terapii indywidualnej i grupowej. Realizowane są potrzeby i oczekiwania uczestników i ich rodzin również w zakresie pracy socjalnej. Działalność ta zmierza do poprawy lub utrzymania aktualnego stanu zdrowia psychicznego.

W Ośrodku prowadzone są zajęcia terapeutyczne, w ramach pracowni:

  • kulinarnej,
  • umiejętności społecznych i przygotowania do życia,
  • artystycznej,
  • technicznej,
  • aktywności ruchowej.

W Ośrodku odbywają się zajęcia klubowe uwzględniające zainteresowania uczestników.

Każda osoba przebywająca w ośrodku, w ramach oferowanych usług, może skorzystać z pomocy psychologicznej oraz konsultacji psychiatrycznej. Zajęcia te umożliwiają wzmacnianie zaufania do siebie i innych, budowanie poczucia własnej wartości oraz kontrolowanie i rozpoznawania własnych emocji. W naszej placówce funkcjonuje samorząd uczestników, w którego skład wchodzą przewodniczący, zastępca oraz skarbnik. Kadencja samorządu trwa 1 rok.

Ilość miejsc statutowych wynosi 30 osób.

Ośrodek jest jednostką dziennego pobytu, funkcjonującą w godzinach od 8.00 do 16.00.

W Powiatowym Ośrodku Wsparcia każdego roku odbywają się spotkania wigilijne i wielkanocne dla uczestników i ich rodzin wraz z zaproszonymi gośćmi.